11
Nis

E-ticaretin düzenlenmesi hk. kanun ve email pazarlamaya getirdiği yükümlülükler

E-ticaretin düzenlenmesi hk. kanun ve email pazarlamaya getirdiği yükümlülükler

1 mayıs 2015 tarihinde yürürlüğe girmiş olan yasa ve yasaya ait yönetmeliklerde yer alan bazı maddeleri ve bunların toplu email pazarlama yapan firmaları nasıl etkileyeceğini sizi bilgilendirmek amacıyla sadeleştirmeye çalıştık.

6563 numaralı yasanın resmi gazetedeki metnine ulaşmak için burayı tıklayın.

Yasaya ilişkin yönetmelikler ise 28 Nisan 2015 tarihinde GTB tarafından yayınlanmıştır.

Elektronik ticarette sözleşme ve siparişler hakkında yönetmelik taslağı için burayı tıklayın.

1 Mayıs 2015 tarihli Ticari iletişim ve ticari elektronik iletiler hakkında yönetmelik taslağı için burayı tıklayın.

15 Temmuz 2015 tarihli Ticari iletişim ve ticari elektronik iletiler hakkında yönetmelik için burayı tıklayın.

Onay alma zorunluluğu

Ticari elektronik iletiler, alıcılara ancak önceden onayları alınmak kaydıyla gönderilebilir. Bu onay, yazılı olarak veya her türlü elektronik iletişim araçlarıyla alınabilir. Kendisiyle iletişime geçilmesi amacıyla alıcının iletişim bilgilerini vermesi hâlinde, temin edilen mal veya hizmetlere ilişkin değişiklik, kullanım ve bakıma yönelik ticari elektronik iletiler için ayrıca onay alınmaz.
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla onay alınarak oluşturulmuş olan veri tabanları için yukarıdaki madde uygulanmaz.
Yönetmelik : Onayın ticari elektronik ileti gönderilmek amacıyla alındığı ibaresine onay içeriğinde açıkça yer verilir.
Yönetmelik : Onayda, ticari elektronik iletinin içeriğinin ve gönderiye ilişkin diğer kayıtların gerektiğinde Bakanlığa sunulmak üzere kayıt altına alınarak saklanacağı bilgisine yer verilir.
Yönetmelik : Onay, abonelik sözleşmesi, satış sözleşmesi ve üyelik sözleşmesi gibi herhangi bir sözleşmeye dâhil edilmeden ayrı bir şekilde alınır.

Eski üyelerinizin izinli olmasına gerek olmadığı anlamını çıkarmayın. Tüm kayıtlı üyelerinizden sorumlusunuz. Bkz. izinli pazarlama.

Esnaf ve tacirlere önceden onay alınmaksızın ticari elektronik iletiler gönderilebilir.
Yönetmelik : Esnaf ve tacirlerin yasada yer alan reddetme hakkını kullanmaları halinde onayları alınmadan ticari elektronik ileti gönderilemez. Ayrıca gönderilen iletilerde bu yönetmelikteki diğer yükümlülüklere uyulması şartı aranır.
İşletmeciler tarafından, abone ve kullanıcıların iletişim bilgilerinin bir mal ya da hizmetin sağlanması sırasında, bu tür haberleşmenin yapılacağına dair bilgilendirilerek ve reddetme imkânı sağlanarak edinilmiş olması hâlinde, abone ve kullanıcılarla önceden izin alınmaksızın aynı veya benzer mal ya da hizmetlerle ilgili pazarlama, tanıtım, değişiklik ve bakım hizmetleri için haberleşme yapılabilir.

Müşterilerinizi sisteme kayıt ediyor olduğunuz formlarda (web formları veya yazılı diğer her form) sizden kampanya veya duyuru iletilerini almayı kabul ettiklerine dair bir alan bulunmalı.Bu alanı kullanarak kampanya ve duyuru iletilerini reddetme imkanı sunulmalı.Örnek olarak Postatr sign-up formunu görüntüleyebilirsiniz.Formda dikkat edeceğiniz üzere üyelerin duyuru ve kampanyaları almak için seçme imkanı var ve bununla birlikte email adresine doğrulama emaili gönderilerek tekrar onay alınıyor.Bu işlem sırasında kanıt amaçlı olarak üyenin IP adresi de saklanıyor.

Yönetmelik : Onay metninde, olumlu irade beyanı önceden seçilmiş olarak yer alamaz.

Yine formda gördüğünüz üzere, izin almak için kullanılan kutucuk önceden seçili değil.

Yönetmelik : Alıcının elektronik iletişim adresine ticari elektronik ileti gönderilerek onay talebinde bulunulamaz.

Üyelerinize mail göndererek onlardan izin & onay vermelerini isteyemezsiniz.

Yönetmelik : Hizmet sağlayıcı, alıcıdan ticari elektronik ileti onayı vermesini, sunduğu mal ve hizmetin temini için ön şart olarak ileri süremez.
Yönetmelik : Onayın alındığına ilişkin ispat yükümlülüğü hizmet sağlayıcıya aittir.
Yönetmelik : Fiziki ortamda alınan onayda, onayı verenin imzası aranır.
Yönetmelik : Onayın elektronik ortamda alınması durumunda, onayın alındığı bilgisi, reddetme imkânı da tanınmak suretiyle, alıcının elektronik iletişim adresine aynı gün içinde iletilir.
Yönetmelik hükümlerinin uygulanmayacağı iletiler
Yönetmelik : Vakıf üniversitelerinin öğrencilerine ve bunların velilerine gönderdiği iletilere,
Yönetmelik : Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile kamuya yararlı dernekler ve vergi muafiyeti sağlanan vakıfların, kendilerine ait ticari işletmelerin faaliyetleriyle ilgili olarak üyelerine gönderdiği iletilere,
Yönetmelik : Radyo ve televizyon yayıncılığı yapan kuruluşlarca, kamuoyunu bilgilendirmek ve eğitmek amacıyla yapılan yayın hizmetlerine ilişkin bilgilendirme iletilerine,
Yönetmelik : Devlet, mahalli idareler ve diğer kamu tüzel kişilerinin kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla gönderdikleri iletilere,

Mevcut veri tabanlarının kullanımı

Yönetmelik : Kanunun yürürlük tarihinden önce , hizmet sağlayıcı ve alıcı arasında doğrudan mal veya hizmet temini ilişkisi olması kaydıyla, ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla alıcıların elektronik iletişim adreslerinin alınması ile oluşturulan veri tabanlarının onaylı olduğu kabul edilir.
Yönetmelik : Kanunun yürürlük tarihinden önce onay alınarak oluşturulmuş veri tabanları için tekrar onay alınmaz.(Madde 13-2 sadeleştirilmiş halidir.)

Elektronik iletiyi reddetme hakkı

Alıcılar diledikleri zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik iletileri almayı reddedebilir. Hizmet sağlayıcı ret bildiriminin, elektronik iletişim araçlarıyla kolay ve ücretsiz olarak iletilmesini sağlamakla ve gönderdiği iletide buna ilişkin gerekli bilgileri sunmakla yükümlüdür. Talebin ulaşmasını müteakip hizmet sağlayıcı üç iş günü içinde alıcıya elektronik ileti göndermeyi durdurur.
Abone ve kullanıcılara, bu tür haberleşme yapılmasını reddetme ve verdikleri izni geri alma hakkı kolay ve ücretsiz bir şekilde sağlanır.
Yönetmelik : Hizmet sağlayıcı , alıcının ret bildirimi için iletide, müşteri hizmetleri numarası, kısa mesaj numarası veya yalnızca ret bildirimine özgülenmiş bir URL adresi gibi erişilebilir iletişim adresini vermek zorundadır.
Yönetmelik : Ret bildirimi için verilen adreslerin önünde bunu belirten kısa bir ibareye yer verir.

Her iletinizde mutlaka açıkça görünür ve anlaşılır şekilde bir çıkış linki bulundurmalısınız. Postatr ile gönderdiğiniz iletilerde çıkış linki kullanmak zorunludur ve bu link kullanıldığında ilgili formlar otomatik oluşturulur. Listeden ayrılmak isteyen üyeniz bu linki kullanarak listeden çıkabilir.Ayrıca yönetmelikte de yer aldığı üzere üyelikten ayrılma linkini açıklayıcı bir metin ile pekiştirmelisiniz. BKZ: "üyelikten ayrılmak için burayı tıklayın"

İçerik ile ilgili düzenlemeler

İçerikte ticari iletişimin ve bu iletişimin adına yapıldığı gerçek ya da tüzel kişinin açıkça belirlenebilir olmasını sağlayan bilgiler sunulmalıdır. İndirim ve hediye gibi promosyonlar ile promosyon amaçlı yarışma veya oyunların bu niteliği açıkça belirlenebilmeli, bunlara katılımın ve bunlardan faydalanmanın şartlarına kolayca ulaşılabilmeli ve bu şartlar açık ve şüpheye yer bırakmayacak şekilde anlaşılır olmalıdır.
Ticari elektronik iletinin içeriği, alıcıdan alınan onaya uygun olmalıdır. İletide, hizmet sağlayıcının tanınmasını sağlayan bilgiler ile haberleşmenin türüne bağlı olarak telefon numarası, faks numarası, kısa mesaj numarası ve elektronik posta adresi gibi erişilebilir durumdaki iletişim bilgileri yer alır.İletide, haberleşmenin türüne bağlı olarak, iletinin konusu, amacı ve başkası adına yapılması hâlinde kimin adına yapıldığına ilişkin bilgilere de yer verilir.
İşletmeciler tarafından, sundukları hizmetlere ilişkin olarak abone ve kullanıcılarla, önceden izinleri alınmaksızın otomatik arama makineleri, fakslar, elektronik posta, kısa mesaj gibi elektronik haberleşme vasıtalarının kullanılması suretiyle pazarlama veya cinsel içerik iletimi gibi maksatlarla haberleşme yapılamaz. İşletmeciler, sundukları hizmetlere ilişkin olarak abone ve kullanıcılarıyla siyasi propaganda içerikli haberleşme yapamazlar.

Gönderdiğiniz iletilerin içeriği;

 • Üyenizin talep ettiği içerikten farklı olamaz. (Üyenizin iletişim bilgilerini verme sebebinin dışına çıkmayın.)
 • Siyasi propaganda içeremez
 • Cinsel içerik içeremez

Bununla birlikte iletide;

 • Eğer ileti indirim, hediye, oyun, promosyon, yarışma niteliğinde ise bundan nasıl faydalanılanacağı açıkça ve şüpheye yer vermeyecek şekilde olmalıdır.
 • İletişim kuran kişi veya kurumun tanınabilmesi için iletişim bilgileri olmalıdır.

Kişisel verilerin korunması şartı

Sağlayıcılar bu kanun çerçevesinde yapmış olduğu işlemler nedeniyle elde ettiği kişisel verilerin saklanmasından ve güvenliğinden sorumludur. Kişisel verileri ilgili kişinin onayı olmaksızın üçüncü kişilere iletemez ve başka amaçlarla kullanamaz.

Müşterilerimiz kendi bünyelerinde üyelerinin kişisel bilgilerinin güvenliği sağlamakla yükümlüdür. Postatr gizlilik ve güvenlik ilkelerini okumak için tıklayın.

Eposta pazarlama servis sağlayıcınız içeriklerinizi kontrol etmek zorunda değil

Aracı hizmet sağlayıcılar, hizmet sundukları elektronik ortamı kullanan gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.

Birçok müşteri tarafından eposta kampanyalarının düzenlendiği düşünürseniz eposta pazarlama servis sağlayıcılarının gönderilen tüm içerikleri takip etmesi olası değildir.

Yönetmelik : Aracı hizmet sağlayıcı, gönderilen ticari elektronik iletilerin içeriğinde kendisine ait marka adı, ticaret unvanı veya işletme adı bilgilerinin en az birine yer verir.

Postatr kullanarak gerçekleştirdiğiniz kampanya içeriklerinde Postatr logosu bulundurmak zorunludur.

Yönetmelik : Aracı hizmet sağlayıcı başkaları adına, onların mal ve hizmetlerini tanıtmak, pazarlamak ya da işletmesini tanıtmak amacıyla ticari elektronik ileti göndermek için onay alamaz.

Tercih ettiğiniz email pazarlama firması size data&üye sağlayamaz ve sizin yerinize izinli liste oluşturamaz.

Postatr, ana iş kolu email pazarlama olan bir izinli pazarlama firmasıdır. Üyelerinizden izin almadan yapılan gönderilerinizin spam olduğunu unutmayın.Anti-spam politikamızı ve gizlilik ilkelerimizi okumak için tıklayın.

  

 Comments (0)

     Leave A Comment

  yorumlarda görünecektir

  paylaşılmaz, görüntülenmez

  max 1500

  Kampanya, duyuru, bilgilendirme veya yeni bloglar için mail gönderebilirsiniz (Postatr müşterilerini kapsamaz & mail adresiniz sadece postatr.com firmasına özel mailler için kullanılır.)